Raamatupidaja koolitused neljapäeviti ja laupäeviti

 

Tee algust oma raamatupidaja karjääriga osaledes meie raamatupidaja koolitusel.

Raamatupidaja koolitusel omandad kõik vajalikud teadmised ja praktilised oskused, et alustada tööd väikeettevõtte raamatupidajana.

Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.

Raamatupidaja koolitus (neljapäevane grupp)

14.09.2017 –20.01.2018

Raamatupidaja koolitus (laupäevane grupp)

09.09 –16.12.2017

RMP

Koolitus koosneb 3 moodulist. Võid osa võtta tervest koolitusest või õppida moodulite kaupa!

I moodul

 • Majandusarvestuse olemus ja raamatupidamise meetodid.
 • Kontode kahekordne kirjendamine, liht- ja liitlausendite moodustamine.
 • Raamatupidamisbilanss- bilansikirjete sisu, seosed bilansi ja kontode vahel.
 • Varude arvestus ja kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 • Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 • Müügi- ja ostuarved, müügitulude kajastamine.
 • Palgaarvestus- palga maksustamine ja väljamaksmine, puhkustasude arvestamine.

II moodul

 • Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
 • Lühiajalised finantsinvesteeringud.
 • Põhivara arvestus – materiaalse põhivara soetamise eriliigid (laen, liising), varade sihtfinantseerimine, amortisatsioonimeetodid, hoolduste, remontide ja parenduste kajastamine, varade mahakandmine
 • Lühi- ja pikaajalised kohustused- laenude ja liisingute arvestus.
 • Ostu- ja müügireskontro- ebatõenäolise laekumise arvestus, nõuete liigitamine ja arvestamine.
 • Omakapital- osakapital ja aktsiakapital, nimiväärtus ja ülekurss,dividendid ja reservide arvestus.
 • Kasutus- ja kapitalirent.
 • Lähetus, sõiduauto kasutamise kord.
 • Erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud.

III moodul

 • Majandusaasta aruanne kui infoallikas.
 • Raamatupidamise aastaaruande põhi-aruanded ja lisad.
 • Kasumiaruande kaks skeemi.
 • Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil).
 • Omakapitali muutuste aruanne.

Vaata ka teisi raamatupidamise koolitusi!

Majandusaasta aruanne (laupäeviti) 03.06 –17.06.2017
UUS! Kulude juhtimine toitlustusettevõttes 12.09 –21.09.2017
Raamatupidamise praktika programmi Merit toel oktoober 2017
Ettevõtte töökorralduslike dokumentide vajalikkus ja nende koostamine oktoober 2017

Kõik meie koolitused>>

 

Avaldatud: 01.06.2017