Järjest keerukamaks muutuv Eesti maksusüsteem suurendab nõudlust väljaõppinud raamatupidajate järele.

 

raamatupidaja-koolitus11

Raamatupidaja koolitusel osaleja saab valida, kas osaleb neljapäevases või laupäevases gruppis.

Raamatupidaja korraldab raamatupidamist nii, et oleks tagatud aktuaalse, olulise, objektiivse ja võrreldava info saamine majandusüksuse finantsseisundist ja tegevustulemusest.

Raamatupidaja põhilised tööülesanded on seotud igapäevase raamatupidamise tööga, sh maksudeklaratsioonide täitmisega, statistiliste aruannete koostamisega jne. Raamatupidaja töö eeldab isiklikku vastutust ja iseseisvust ning nõuab koostööd meeskonna teiste liikmetega.

Raamatupidaja koolitus (neljapäevane grupp)

14.09 –18.01.2018

Raamatupidaja koolitusel omandad kõik vajalikud teadmised ja praktilised oskused, et alustada tööd väikeettevõtte raamatupidajana.

Koolitus koosneb 3 moodulist. Võid osa võtta tervest koolitusest või õppida moodulite kaupa!


I moodul: Raamatupidamise algõpe

14.09 –26.10.2017

 • Majandusarvestuse olemus ja raamatupidamise meetodid.
 • Kontode kahekordne kirjendamine, liht- ja liitlausendite moodustamine.
 • Raamatupidamisbilanss- bilansikirjete sisu, seosed bilansi ja kontode vahel.
 • Varude arvestus ja kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 • Materiaalse ja immateriaalse põhivara kajastamine bilansis ja kasumiaruandes.
 • Müügi- ja ostuarved, müügitulude kajastamine.
 • Palgaarvestus- palga maksustamine ja väljamaksmine, puhkustasude arvestamine.

 


II moodul: Raamatupidamine edasijõudnutele

02.11 –14.12.2017

 • Raamatupidamisseadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid.
 • Lühiajalised finantsinvesteeringud.
 • Põhivara arvestus – materiaalse põhivara soetamise eriliigid (laen, liising), varade sihtfinantseerimine, amortisatsioonimeetodid, hoolduste, remontide ja parenduste kajastamine, varade mahakandmine
 • Lühi- ja pikaajalised kohustused- laenude ja liisingute arvestus.
 • Ostu- ja müügireskontro- ebatõenäolise laekumise arvestus, nõuete liigitamine ja arvestamine.
 • Omakapital- osakapital ja aktsiakapital, nimiväärtus ja ülekurss,dividendid ja reservide arvestus.
 • Kasutus- ja kapitalirent.
 • Lähetus, sõiduauto kasutamise kord.
 • Erisoodustus, ettevõttega mitteseotud kulud.

 


III moodul: Majandusaasta aruanne

04.01 –18.01.2018

 • Majandusaasta aruanne kui infoallikas.
 • Raamatupidamise aastaaruande põhi-aruanded ja lisad.
 • Kasumiaruande kaks skeemi.
 • Rahavoogude aruanne (kaudsel ja otsesel meetodil).
 • Omakapitali muutuste aruanne.

 


Raamatupidaja koolitus (laupäevane grupp)

09.09 –16.12.2017

Moodulid

 


Vaata ka teisi ärikooli koolitusi!

Töötervishoid ja tööohutus 21.08 –23.08.2017
Töötervishoiu ja tööohutuse täiendusõpe 22.08.2017
MS Exceli baaskoolitus 11.09 –27.09.2017
MS Excel algajale – alustame nullist 11.09.2017
MS Excel algajale – kuidas Excel arvutama panna 18.09 –20.09.2017
MS Excel edasijõudnule – sissejuhatus andmeanalüüsi 27.09.2017
Ettevõtte töökorralduslike dokumentide vajalikkus ja nende koostamine oktoober 2017
Raamatupidamise praktika programmi Merit toel oktoober 2017

Kõik meie koolitused>>

 

Avaldatud: 16.08.2017