VÕTA

VÕTA võimaldab arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust õpingute osana või kutse taotlemiseks.

VÕTA-t saab kasutada:

 • sisseastumisel,
 • poolelijäänud õpingute jätkamisel,
 • õppekava vahetamisel,
 • kutse andmisel.

VÕTA võimaldab arvestada:

 • varem õppeasutustes sooritatud õpinguid,
 • täienduskoolituses või iseseisvalt õpitut,
 • töökogemustest saadud teadmisi ja oskusi.

Olulise tähtsusega on taotlemisele eelnev enesehindamine ning tõendusmaterjali kogumine ja koostamine taotleja poolt!

VÕTA rakendamist reguleerivad:

 • Tartu Kutsehariduskeskuse Õppekorralduseeskiri
 • VÕTA kord (PDF)
 • VÕTA ülekandmise avaldus
 • Lisa 1, VÕTA ainete ülekandmise avaldus
 • Lisa 2, VÕTA töökogemuse ülekandmise taotlus (DOC)