Andmekaitse

Soovime olla Teile parim ja turvaline koolituspartner! Hoolime väga teie isikuandmetest – need on mistahes andmed, mis võimaldavad isikut tuvastada.

Alljärgnevalt on teil võimalik tutvuda, milliseid isikuandmeid Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus – ja nõustamiskeskus Teie kohta kogub, milleks me neid kasutame, kellega jagame ning milliseid on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega.

Andmeid kogume  täiskasvanute koolituse seaduse ja täienduskoolituse standardi, tulumaksuseaduse, projektide määruste, Tartu Kutsehariduskeskuse koolitus-ja nõustamiskeskuse õppekorralduse alustel.

Lisaks juhime tähelepanu, et me ei jaga teie isikuandmeid kolmandate isikutega.

Milliseid andmeid me kogume?

Tasulisele koolitusele registreerudes:

 • Nimi
 • Isikukood
 • Kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress, postiaadress).

Tasuta (RKT) koolitusele registreerudes:

 • Nimi
 • Isikukood
 • Kontaktandmed (telefoni number, e-posti aadress, postiaadress).
 • Töökoht ja amet
 • Haridustase

Miks me andmeid kogume?

Andmeid kogume:

 • Koolituse läbiviimiseks
 • Arvete väljastamiseks
 • Korraldusliku ja õppetööga seotud info edastamiseks
 • Koolituse läbimise ja osalemise kohta dokumentide väljastamiseks
 • Tagasisideküsitluste läbiviimiseks
 • Turundusliku teadaannete (uudiskiri) edastamise eesmärgil, kui te olete andnud selleks nõusoleku. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Kellega me isikuandmeid jagame?

Hoiame Teie andmeid turvaliselt vastavalt asutuse regulatsioonidele.

 • Koolitustel osalejate kohta edastame andmeid koolituse eest maksjale ehk lõpptellijale, kui lõpptellija ei ole Teie ise, vaid keegi teine (nt Töötukassa, tööandja).
 • Kui olete andnud nõusoleku turunduslike teadaannete edastamiseks, siis edastame vajadusel Teie nime ja meiliaadressi postitusega tegelevatele teenusepakkujatele.
 • Meie töötajad kasutavad tööalase info vahetamiseks töö meili aadressi, seetõttu liigub ka isikuandmeid sisaldav info läbi turvalise meiliserveri.

Kui kaua isikuandmeid säilitatakse?
Isikuandmeid  säilitatakse vastavalt asutuses kehtestatud korrale.

Isikuandmete, sealhulgas isikuandmeid sisaldavate dokumentide säilitamisel lähtume põhimõttest, et andmeid säilitame üksnes seni, kuni see on vajalik eesmärgi täitmiseks, milleks andmeid kogusime, või seni, kuni andmete säilitamine on seadusest tulenevalt kohustuslik.

4. Millised on Teie õigused seoses isikuandmete töötlemisega?

Te võite oma õigusi teostada kooskõlas tingimustega, mis tulenevad määrusest ja kohalikest õigusaktidest.

Teil on õigus:

 • saada teavet Teie kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;
 • nõuda isikuandmete parandamist või täiendamist;
 • nõuda isikuandmete kustutamist;
 • võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek, kui andmete töötlemise aluseks oli teie nõusolek;
 • nõuda isikuandmete ülekandmist;
 • pöörduda isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise korral Andmekaitse Inspektsiooni (www.aki.ee) poole;
 • pöörduda Tartu linna andmekaitsejuhi Liis Piilbergi  poole, liis.piilberg@raad.tartu.ee.

Täname, et usaldate meid!